Tổng hợp văn bản ban hành bởi Chính phủ

Nghị định số 94/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chueyen nghiệp, hạ sĩ quan, binh s
+ Số : 94/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-08 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 114/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 114/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 113/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 113/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 131/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 131/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 141/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 141/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 142/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 142/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 123/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 123/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 127/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 127/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 17/CP của Chính phủ : Nghị định ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam
+ Số : 17/CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1995-02-06 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 95/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 95/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-10 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 145/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức lại Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính.
+ Số : 145/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 118/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 118/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-18 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 132/1999/NĐ-CP của Chính phủ : Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại
+ Số : 132/1999/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1999-09-20 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độ
+ Số : 124/2015/NĐ-CP
+ Ngành/Lĩnh vực: Công Thương
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: Toàn quốc
+ Ngày ban hành: 2015-11-19 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ
Nghị định số 24/CP của Chính phủ : Nghị định về việc thành lập Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia
+ Số : 24/CP
+ Ngành/Lĩnh vực: --
+ Loại văn bản: Nghị định
+ Phạm vi: --
+ Ngày ban hành: 1993-05-22 00:00:00 , cơ quan ban hành Chính phủ

Văn bản mới có hiệu lực