Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN HỖ TRỢ TRẺ EM KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2018-2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH:

Quyết định 1463/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Kế hoạch thực hiện “Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng
  • Số ký hiệu: 1463/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 2019-05-28 00:00:00
  • Ngày có hiệu lực: 2019-05-28 00:00:00
  • Ngành:
  • Lĩnh vực:
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Phạm vi:
  • Công báo: đang cập nhật...
Updating...